Agenda Algemene Ledenvergadering 21 November 2016

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering d.d. 23 November 2015

4. Financieel verslag

5. Verslag seizoen 2015-2016

6. Rondvraag